LT News - шаблон joomla Оригами

02 April

ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน

Written by 

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานในสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ ทราบถึง ความสำคัญในการฝึกงานการปฏิบัติตัวและกระบวนการประเมินผลฝึกงาน ตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในเรื่องการปรับตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเกี่ยวกับการฝึกงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน” และฟังการแนะนำเอกสารสำหรับการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 150 คน

Read 527 times Last modified on Tuesday, 02 April 2019 10:50
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th