Print this page
29 March

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สมัครสอบรอบที่ 1/2562 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

      ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ด้านการประเมิน IT Competency ของบุคลากร ซึ่งมาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทักษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้ครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น ผลการทดสอบของ ITPE ยังสามารถนำมาช่วยทำ Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาในมิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมที่ (http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe)

2. ระดับที่เปิดสอบ

    Level 1: Information Technology Passport Examination (IP)

    Level 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

3. เปิดรับสมัครสอบรอบที่ 1/2562 ตั้งแต่ 11 ก.พ. 62 - 9 เม.ย. 62

     3.1 ขั้นตอนการสมัคร ตามวิธีการดังเว็บไซต์นี้ http://www.nstdaacademy.com/itpe/flow_itpe.html

     3.2 ลิงค์การสมัคร http://www.nstdaacademy.com/itpe

     3.3 โดยเลือก ศุนย์สอบเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคล อีสาน

     3.4 เมื่อสมัครเรียบร้อย ให้ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 9 เม.ย. 62 โดย

           1) ชำระที่ศูนย์สอบ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

4. จัดอบรมความรู้สำหรับผู้สมัครสอบ ฟรี (ระบุภายหลัง) สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ

5. สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

6. อัตราค่าสมัครสอบ

    6.1 บุคคลทั่วไป      1000 บาท

    6.2 นักศึกษาทั่วไป    500 บาท

    6.3 นักศึกษามทร อีสาน(ทุกคณะ)  300 บาท

*** ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Page : ITPE RMUTI *******

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ

    ระดับบุคคล
      •  ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับภูมิภาครับรองโดยภาคีสมาชิก ITPEC
      •  ได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมของประเทศญี่ปุ่น
      •  สามารถรับงาน Outsource ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นคุณสมบัติประกอบการขอ Work Permit ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้
      •  เพิ่มรับโอกาสใหม่ในการรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้
      •  เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอทีมาก่อน แต่มีทักษะและความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ
      •  เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
    ระดับองค์กร
      •  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน
      •  ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือก ปรับ/เลื่อนตำแหน่งบุคลากรด้านไอที
      •  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที
      •  ใช้เป็นแนวทางการจัดทำ IT Competencies Assessment for Corporate Human Resource

    ระดับประเทศ 
      •  บุคลากรไอซีทีของไทยมีศักยภาพ มีความสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ
      •  การขยายตัวและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
      •  เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นภาคีหนึ่งในประชาคมอาเซียน

8. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sss

9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ โทร 044-233000 ต่อ 3650-2  Facebook Page : ITPE RMUTI

(อาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ อาจารย์ผู้ประสานงาน โทร. 0868774591)

Read 197 times Last modified on Friday, 29 March 2019 03:51
Rate this item
(0 votes)