LT News - шаблон joomla Оригами

16 November

โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

Written by 

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work integrated Learning)” ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมโครงการจำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยากรผู้ช่วยคุณพยอม เจียนมะเริง และคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มาให้ความรู้เพื่อสร้างแนวคิดด้านการจัดการศึกษา ให้สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการฝึกประสบการณ์จริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา

Read 793 times Last modified on Friday, 16 November 2018 09:21
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th