Print this page
07 September

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจริง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

Read 932 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin