LT News - шаблон joomla Оригами

28 June

โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

Written by 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ การถ่ายทอดการให้คำปรึกษา อารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Read 545 times Last modified on Thursday, 28 June 2018 03:20
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th