LT News - шаблон joomla Оригами

12 March

โครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีเขียว

Written by 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีเขียว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ แอนด์ เจ บิ้วตี้โปรดักส์ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการทำธุรกิจไทย 2561 สู่จริยธรรมใสสะอาด” มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

Read 305 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th