LT News - шаблон joomla Оригами
05 April

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U)

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ GREEN UNIVERSITY โดยทราบถึงแนวทางการใช้พลังงานให้คุ้มค่า นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน เพราะในยุคปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเช่นกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภินันท์ สีม่วงงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

Read 384 times Last modified on Wednesday, 05 April 2017 11:38
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th