LT News - шаблон joomla Оригами
20 February

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5"

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยพิธีเปิดในวันแรกของโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ปรับทิศ 9 มทร. สู่การศึกษารองรับยุคไทยแลนด์ 4.0” หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ได้เดินทางไปยังลานเฟื่องฟ้า บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจนครบทุกบูธ ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมออกเป็น 8 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดยได้ลงพื้นที่ ณ ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำการเขียนแผนธุรกิจตามแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ โดยใช้ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของโครงการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นการจัดบูธแสดงผลงาน ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา โดยการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยาย โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01602 และแสดงผลงานบริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นการให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาภายในระยะเวลา 1 วัน กิจกรรมที่ 7 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา จัดขึ้นที่ห้อง 01803 และแสดงผลงาน ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 8 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำเสนอผลงานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและโรคเอดส์ และกิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดขึ้นที่ห้อง 805 เป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์นำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันสุดท้ายของโครงการฯ เป็นการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันของแต่ละกิจกรรม และสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบโล่โครงการฯ เพื่อส่งต่อให้กับ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป

 

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้  ที่นี่

Read 579 times Last modified on Wednesday, 01 March 2017 01:31
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th