LT News - шаблон joomla Оригами


ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
แบบใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะบริหารธุรกิจ  อัพเดท
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานงานสารสนเทศ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  อัพเดท
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง คณะบริหารธุรกิจ
แบบคำร้องขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน  อัพเดท
คู่มือ
คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เดิมมีชื่อว่า"วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา" เป็น สถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคขั้นสูง ประเภทสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีหลักสูตรของการศึกษา สำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่

วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมาแทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นลำดับดังนี้

- 2505 ขยายแผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาเลขานุการ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยเรียกว่า คณะวิชาบริหารธุรกิจเปลี่ยนระบบการ เรียนแบบ 3 ภาคเรียน มาเป็นแบบ 2 ภาคเรียน

- 2506 เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ. 5 เข้าเรียนแผนกบัญชี

- 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ณวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

- 2519 เปิดแผนกวิชาการเงินการธนาคาร

- 2523 เปิดแผนกวิชาการตลาด ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

- 2526 เปิดแผนกบัญชี หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ 2 ห้องเรียน

- 2529 เปิดสอนระดับปริญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัญฑิต(บัญชี)

- 15 กันยายน 2531    พระบาทสมเด็จพรจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชสัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหายราชการของสถาบันฯ

- 2537 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ

- 2540 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาการตลาด (ภาคสมทบ)

- 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์3สาขาได้แก่สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

- 2545 เปิดสอนระดับปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการตลาด รับวุฒิ ปวช. บริหารธุรกิจและม.6 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง วิชาเอกระบบสารสนเทศ และ วิชาเอกการเงิน รับวุฒิปวส. และหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา และ ม.6

- 2546 เปิดสอนระดับปริญาตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง วิชาเอกระบบสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

- 8 มกราคม 2548  พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร 
นักปฏิบัติ ทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

- ผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ มีความเป็นสากล

- สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสามารถนำเป็นข้อมูลหรือเครื่องมือชี้นำทิศ ทางการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า

- เป็นศูนย์บริการความรู้ ทางวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม ทั้งใน และต่างประเทศ

- พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของ หัวหน้าหน่วยงาน ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและระบบบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพ

- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

- เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

 

01 สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of  Accounting

02 สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Bachelor of Business Administration Program in Finance

03 สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Bachelor of Business Administration Program in Marketing

04 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Bachelor of Business Administration Program in Computer Information

05 สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ Bachelor of Business Administration Program in Management

06 บัญฑิตศึกษา

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy