LT News - шаблон joomla Оригами


หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

 

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หลายสาขาวิชา เช่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)

2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

3. ผู้ออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)

4. ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

5. ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Trainer)

6. ผู้ออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)

7. ข้าราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Government Officers in Information Technology)