LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (3)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015

E-mail :

โทรศัพท์  0-4423-3063

จากที่นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เมียนม่า และไทย โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งมีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวนทั้งหมด 14 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ห้อง
1 นางสาวจุฬารัตน์  แซ่คู  4
2 นางสาวนันทนาพร  เพ็ชรนางรำ 2
3 จิรวัฒน์  ชาวภูเขียว 2
4  นายชาตุรงค์  ควรยืน 2
5  นายทศพร  จิตติธรรมวัฒน์ 4
6  นายธนพร  เพ็งแก้ม 4
7  นายปพัฒน์ชัย  สิงหกุล 2
8  นายประเสริฐ  ทะนงค์ 2
9  นายปุณณานันท์  ปทุมมานนท์  4
10  นายพีระพล  สุภาวงค์ 2
11  นายภูมิภัทร์  ชูเสียง 2
12  นายวิษณุ  ดุลสุข 2
13  นายสนธิชัย  รัตนะเขพะศิลป์ 4
14  นายสิรวิชญ์  จันทรทรัพย์ 4

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

      ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ด้านการประเมิน IT Competency ของบุคลากร ซึ่งมาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทักษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้ครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น ผลการทดสอบของ ITPE ยังสามารถนำมาช่วยทำ Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาในมิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมที่ (http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe)