LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (23)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3 บริการงานวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 2 การจัดการเครือข่ายภายในองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร กิจการเจริญ ผู้จัดการเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณสมิทธ์ ณ นคร ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ ในหัวข้อการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Oracle ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพันธ์ อัครเลิศรัญกร คุณปริษา ยิ่งธนดำรง และคุณวารุณี บ่อแก้ว จากบริษัท ไอทีซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมโครงการศูนย์บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการพัฒนา Windows Application ด้วยโปรแกรม Visual Basic.NET 2017 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยายผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจารย์ ดร. ประชาสันต์ แว่นไธสง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมในโครงการนี้ ในการดำเนินโครงการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสาย IT” โดย ดร.สมชัย มงคลพิทักษ์กุล (Managing Director Proficient Tech Co., Ltd) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และการเสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ” โดย ดร.ณรงค์ชัย กิจรังสิกุล (Key Account Manager บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ในการเรียนภายในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และบุคคลที่สถานประกอบการต้องการในการทำงาน” จากนั้นได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และช่วยป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 800 กล้า และในวันที่ 2 ได้จัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฎี “การเขียน Flowchart” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว และ “การเขียนโปรแกรมภาษา C” โดยอาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ และอาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลการนำเสนอดีเด่น โครงงานสหกิจศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนก Core network บริษัท แอดวานซ์ไวท์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด” ผู้นำเสนอคือ นายวีรเดช ชินพิมาย และนางสาวพิชาภรณ์ สิงห์ขรณ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มนวตกรรมสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับการจัดการเอกสารภายในองค์กร” ผู้นำเสนอคือ นางสาวปานชนก พาเจริญ และนางสาวเจนจิรา เกกาคำ ซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 4 ห้อง IS 4/4A ทั้งหมด จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร 50 เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และอาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ เป็นที่ปรึกษาตามลำดับ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการครบถ้วน ทั้งนี้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการสร้างเว็บไซต์ จากการทดลองปฎิบัติจริง ตลอดจนทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จากการร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professionals Examination : ITPE Conferring Ceremony) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในงาน NAC2018 การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14