LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (29)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความต้องการกำลังคนด้านนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) ในจังหวัดนครราชสีมา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Certificate in Data Science for Business) หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล”

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยการอบรมพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร และการฟังบรรยายการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณาจารย์ รวมทั้งการเรียนการสอน การปรับตัว และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และกิจกรรมที่ 2 การอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน และคณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมทักษะที่จำเป็นในการออกสหกิจของนักศึกษา การดำเนินโครงการอบรมได้แบ่งการอบรมออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2) หลักสูตรสร้าง Excel และการพยากรณ์ข้อมูลเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) หลักสูตร IT Support 4) หลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา และ 5) หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และนักศึกษาได้เลือกอบรมตามหลักสูตรที่ตนเองมีความสนใจ โครงการอบรมทั้ง 5 หลักสูตรได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดูแล และบริหารจัดการศูนย์สอบมาตรฐานไอทีสากล ร่วมกับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทตน์ สาขาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software and Applications)​ อาชีพนักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301, 302 และ 312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวิทยากรจากบริษัทได้จำนวน 3 ท่าน ได้อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนกว่า 120 คน และได้ทำการสอบภาคทฤษฎีในช่วงเช้า 1 ชั่วโมง และสอบภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย 4 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรจากการทดสอบในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมโดยการเชิญวิทยากรพิเศษจำนวน 2 ท่านคือ นางสาวเพ็ญนภา นาคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนางสาวอธิษฐาน ทิพย์พงศ์ธร เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ แผนกสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Designing your life” โดยได้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเองและนักศึกษารุ่นพี่ จากนั้นเข้าสู่หัวข้อของกิจกรรม โดยได้ให้นักศึกษาทำการเขียนกราฟชีวิตของตนเองและแชร์ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งความสนุกสนาน เฮฮา เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และน้ำตา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัววิทยากรเองเป็นอย่างมาก

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3 บริการงานวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 2 การจัดการเครือข่ายภายในองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร กิจการเจริญ ผู้จัดการเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณสมิทธ์ ณ นคร ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้