LT News - шаблон joomla Оригами

11 July

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านสหกิจศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

Written by 

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน และคณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมทักษะที่จำเป็นในการออกสหกิจของนักศึกษา การดำเนินโครงการอบรมได้แบ่งการอบรมออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2) หลักสูตรสร้าง Excel และการพยากรณ์ข้อมูลเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) หลักสูตร IT Support 4) หลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา และ 5) หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และนักศึกษาได้เลือกอบรมตามหลักสูตรที่ตนเองมีความสนใจ โครงการอบรมทั้ง 5 หลักสูตรได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Read 805 times Last modified on Monday, 03 August 2020 01:19
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th