Super User

Super User

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังประกาศแนบท้าย

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ นอกจากการเรียนรู้ในภาคของทฤษฎีให้กับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของระบบการจัดทำบัญชีและจัดทำธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงระบบการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้นำความรู้ความสามารถของตนไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 และ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องสำนักงานคณบดี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-233000 ต่อ 3691 หรือ 063-9586759  คุณสุนทรี  คุณปัทมา

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชัพลังงาน และพลังงานทดแทน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการฯ  และมีรองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ  วันที่ 23 ก.ค.59 มีพิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จัดกิจกรรม ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา