ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (2)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ นอกจากการเรียนรู้ในภาคของทฤษฎีให้กับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของระบบการจัดทำบัญชีและจัดทำธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงระบบการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้นำความรู้ความสามารถของตนไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป

 

 

 

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการฯ  และมีรองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ  วันที่ 23 ก.ค.59 มีพิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จัดกิจกรรม ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา