ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (4)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังประกาศแนบท้าย

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 และ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องสำนักงานคณบดี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-233000 ต่อ 3691 หรือ 063-9586759  คุณสุนทรี  คุณปัทมา

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชัพลังงาน และพลังงานทดแทน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/