LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (18)

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการนักการเงินยุค 4.0 สัมนาทางการเงิน Future of Finance ในหัวข้อ Innovation Disruption เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 มทร. อีสาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ Independent Financial Planner บรรยายในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผนในยุค Disruption” และคุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี Assistant Manager of Enterprise Education Department ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Innovation Disruption” มีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ กว่า 370 คน นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจากธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกด้วย

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการ “โครงการจัดสอบหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1)” ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน กว่า 80 คน

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินกิจกรรมได้ทำการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” โดยคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ สมาคมฝึกอบรมสมาคมบริหารหลักทรัพย์ไทย (ATI) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการก้าวย่างสู่อ้อมกอดสาขาวิชาการเงินอย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการเงิน มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความมั่นใจในการศึกษาในระดับอุมศึกษา เพื่อเป็นนักการเงินที่ดี มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมได้มีเปิดวิดีทัศน์แนะนำคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน และกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จากนั้นได้มีการบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ในหัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้ในสาขา และเส้นทางการประกอบอาชีพ” ต่อท้ายด้วยการแนะนำการลงทะเบียนในระบบ ESS และการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาการสอน กระบวนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดี และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยคณาจารย์สาขาการเงิน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท ฟินเทค ประเทศไทย จำกัด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มบริหารธุรกิจ” กิจกรรมที่ 3.3 การฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการเงิน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 พร้อมกับคณาจารย์สาขาวิชาการเงินที่เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ มี 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิศลย์ ปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางสาวกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ Board of Director, CFA Society Thailand

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน สามารถไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้นักนักศึกษา นำจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ Finance Fair 2019 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาและผู้ประกอบการภายนอก และมีการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการลงทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการห้องเรียนนอกสถานที่ศึกษาโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน โดยคณาจารย์สาขาวิชาการเงินได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตเหรียญกษาปณ์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมเต่าทะเลภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ