Print this page
08 July

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

Written by 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินกิจกรรมได้ทำการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” โดยคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ สมาคมฝึกอบรมสมาคมบริหารหลักทรัพย์ไทย (ATI) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

Read 1049 times Last modified on Monday, 08 July 2019 08:19
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th