Print this page
04 June

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน

Written by 

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาการสอน กระบวนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดี และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยคณาจารย์สาขาการเงิน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท ฟินเทค ประเทศไทย จำกัด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read 897 times Last modified on Tuesday, 04 June 2019 06:58
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th