LT News - шаблон joomla Оригами

14 February

โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

Written by 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 37-401 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพทางการเงินและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตยุคประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรินทร์ แซ่แต้ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพการเงิน” มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการเงิน จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

Read 720 times Last modified on Thursday, 14 February 2019 11:37
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th