Print this page
01 February

โครงการ บรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร”

Written by 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมโครงการ บรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรณพ ขำฉัตร จากศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการบริหารจัดการธนบัตรภายในประเทศ ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ธนบัตรรัฐบาล ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี เพื่อลดจำนวนธนบัตรชำรุด และวิวัฒนาการธนบัตรไทย

 

 

Read 1516 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th