LT News - шаблон joomla Оригами


ติดต่อสาขา

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 1 ชั้น 4 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 - 233075 ต่อ 3620-1,3698-9

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี และเทียบโอน 2 ปี

รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
หลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
สำหรับหลักสูตร 4 ปี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรม โดยการเทียบโอนผลการเรียน
สำหรับหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

 

แผนที่

แผนที่