Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สาขาวิชาการเงิน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการทางการเงิน เส้นทางสู่นักการเงิน ศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทรศัพท์ 09 5915 5774
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 4 times
 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 19 times

ข่าวกิจกรรม

 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  in ข่าวกิจกรรม Read 30 times
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสายธารแห่งธรรมนำใจเบิกบาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณสมยศ พิชิตพร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องสายธารแห่งธรรมนำใจเบิกบาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้
  in ข่าวกิจกรรม Read 77 times Read more...
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมโครงการ บรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรณพ ขำฉัตร จากศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการบริหารจัดการธนบัตรภายในประเทศ ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 122 times
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการตอบปัญหา “ศาสตร์ด้านบริหารจัดการ” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
  in ข่าวกิจกรรม Read 216 times Read more...