Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On และฟังบรรยายในหัวข้อ "จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย" โดยคุณพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 43 times
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Finance Fair 2019 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภายในงาน มีออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษาและผู้ประกอบการ
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 48 times
 • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "Financial Change the World การเงินเปลี่ยนโลก" ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวมณรัตนา รุ่งวรานนท์ โทร. 088-2640987
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 78 times

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน สามารถไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้นักนักศึกษา นำจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต…
  in ข่าวกิจกรรม Read 39 times Read more...
 • Finance Fair 2019
  Finance Fair 2019 Wednesday, 13 March 2019
  สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ Finance Fair 2019 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาและผู้ประกอบการภายนอก และมีการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการลงทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 และ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 12 times Read more...
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการห้องเรียนนอกสถานที่ศึกษาโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน โดยคณาจารย์สาขาวิชาการเงินได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตเหรียญกษาปณ์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมเต่าทะเลภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ
  in ข่าวกิจกรรม Read 43 times Read more...
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการเงินเปลี่ยนโลก “Financial change the world” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิตการลงทุนและการทำงานในอนาคต ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชยุต ปริญญานุกูล นักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ ระดับ 1 สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) บรรยายในหัวข้อ เทคนิคพิชิต IC…
  in ข่าวกิจกรรม Read 65 times Read more...