Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สาขาวิชาการเงิน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการทางการเงิน เส้นทางสู่นักการเงิน ศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทรศัพท์ 09 5915 5774
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 131 times
 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 142 times

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการก้าวย่างสู่อ้อมกอดสาขาวิชาการเงินอย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเงิน มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมีความมั่นใจในการศึกษาเพื่อนักเงินที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีอาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าวเปิดโครงการ ในการดำเนินโครงการได้มีการจัดให้มีการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประกาย นาดี…
  in ข่าวกิจกรรม Read 9 times Read more...
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเส้นทางสู่นักการเงินศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และคณาจารย์ในสาขาวิชาการเงิน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาบรรยายพิเศษ ได้แก่ คุณทองมวล อินทร์ประโคน บรรยายในหัวข้อ ภาวะผู้นำในการทำงานและการทำงานเป็นทีม คุณณัฐจิรา…
  in ข่าวกิจกรรม Read 103 times Read more...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  in ข่าวกิจกรรม Read 147 times
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสายธารแห่งธรรมนำใจเบิกบาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม และตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณสมยศ พิชิตพร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องสายธารแห่งธรรมนำใจเบิกบาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้
  in ข่าวกิจกรรม Read 186 times Read more...