Login

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้แก่นักศึกษา
  2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษา
  5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา