Login

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความสำคัญกับการมีประสบการณ์นอกสถานศึกษา ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ดังจะเห็นได้จากการมีข้อกำหนดของการฝากปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกือบทุกหลักสูตร แต่การออกไปหาประสบการณ์ในรูปแบบของการฝากงานมีข้อจำกัด คือ เวลาปฏิบัติงานสั้นเกินไป ช่วงเวลาไม่เหมาะกับงาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เล็งเห็นความสำคัญของการฝากประสบการณ์ในสถานประกอบการต้องมี จึงต้องสนองรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 6 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว และสถานประกอบการมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาตามความเหมาะสมจากผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี

จะเห็นได้จากปริมาณงานที่สถานประกอบการเสนอมา มีจำนวนมากกว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม สหกิจศึกษา และสถานประกอบการยังได้แจ้งความจำนงที่จะรับนักศึกษาศึกษาเข้าปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการ และความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี ศักยภาพ และพัฒนางาน พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต