ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์สุมาลี เอกพล
อาจารย์สุมาลี เอกพลรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดินรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา