คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 13 มกราคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจาก สกอ. และ TQR มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ

  1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน
  2. เขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้มีประสิทธิภาพ
  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างกิจกรรมและส่งเสริมนักศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน และนำความรู้ไปเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts