การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ ร่วมกับสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ในรายวิชากิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้กับนักศึกษาในกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ และกิจกรรมจัดทำโครงการกิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร. อัมพาพร ลีลามโนธรรม ให้ความรู้ด้านการบริหารโครงการและบัญชีบริหาร ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการต้นทุน อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี ให้ความรู้เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผศ.กุลภา เปรื่องเวทน์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงินและภาษี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็รชไพโรจน์ ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และอาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข ให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts