ban9666

เชิญร่วมงาน สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

ความปลอดภัยทางถนน

โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน

11thThailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety

*******************

โครงการร่วมระหว่าง    

              กระทรวงคมนาคม

              สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

              ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

              ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

 

ภาคีร่วมจัด               

              สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข

              กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 

ความสำคัญของปัญหา

 

-          ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้เสียชีวิตถึงวันละ 38 คน (ข้อมูลใบมรณบัตร ปี 2554 มีผู้เสียชีวิต ถึง 14,033 คน) ผู้พิการรายใหม่ปีละ 5,000 คน คิดเป็นความสูญทางเศรษฐกิจ 2.3 แสนล้านบาท/ปี หรือ 2.81 % GDP (ข้อมูลจากกรมทางหลวง)

-          ในขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการยอดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย สูงถึง 26,000 คน หรือคิดเป็นอัตราตาย 38.1 คนต่อประชากรแสนคน และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก

-          รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563  (Decade of action for road safety 2010 – 2020)  จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2552 –2555 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554ที่บรรจุเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ไว้นโยบายข้อที่ 4 หมวดที่ 4.5 ข้อย่อยที่ 4.5.6 ดำเนินการ “ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมนำหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริง จัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ”พร้อมจัดทำแผนที่นำทาง เชิงกลยุทธ์(Strategic Map)

 

วัตถุประสงค์

 

1.       เป็นเวที update : ข้อมูลสถานการณ์ องค์ความรู้ และ ทิศทางนโยบายระดับสากล / ระดับประเทศ

2.       เป็นเวทีนำเสนอผลงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายคนทำงานในระดับพื้นที่

3.       เป็นเวทีที่ใช้จัดทำ ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย และวางกลไกเพื่อการติดตามกำกับ

 

รูปแบบในการนำเสนอ

 

1.       ห้องใหญ่ จะดำเนินการในส่วนของพิธีเปิด/ปิด การมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards  การปาฐกถา การเสวนา อภิปรายหมู่ ในหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ปาฐกถา “สิทธิคนเดินถนน กับการลงทุนเรื่องความปลอดภัย” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การเสวนา “AEC : อนาคตประเทศไทยกับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน” การอภิปรายหมู่ “Update ประเทศไทย : เส้นทางของความปลอดภัย” เป็นต้น

2.       ห้องย่อย จะแบ่งการนำเสนอหัวข้อสำคัญตามประเด็น 5 เสาหลัก (5 Pillars) ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการ (Road Safety Management)เสาหลักที่ 2 ถนนปลอดภัย (Safer Roads and Mobility)เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles)เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users)และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ (Post-crash Response) โดยมีเจ้าภาพร่วมจาก ภาคนโยบาย และ ภาคีวิชาการ และ ภาคประชาสังคม

3.       เวทีกลาง จะเป็นเวที Highlight Stage นำเสนอความรู้และโจทย์สำคัญอื่นๆ ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

4.       บูธนิทรรศการ แสดงผลงานและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมนำเสนอผลการประกวดงานวิชาการ

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556

 

สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและเข้าชมนิทรรศการจำนวน 2,500 คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

          1.เกิดรูปแบบที่เป็นรูปธรรมในการทำงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ

          2.เกิดการทำงานที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากผลงาน วิชาการ บูธนิทรรศการ และเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปใช้ได้จริง

          3.กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวของชุมชนในระดับท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรมากขึ้นและอย่างใกล้ชิด

          4. เกิดการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และการก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.roadsafetythai.org/register

ระบบสมาชิกสมาชิกคนล่าสุด

  • orrawan onngam
  • ampereuttleewan
  • tatata
  • แก่นพะเนา
  • ta-ta-2531

fap

ban km

 

www.ba.rmuti.ac.th by webmaster-9@hotmail.com