Display #
Title Author Hits
ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Advance Power Point jayday 192
ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา jayday 146
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ jayday 573
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย jayday 578
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4 jayday 510
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ jayday 598
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ jayday 756
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ jayday 832
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 5 jayday 624
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย jayday 604