BT Slideshow Pro - модуль joomla Mp3
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวอบรม/สัมมนา/วิชาการ
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปรการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ตามแผนการเรียน และนอกแผนการเรียน ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องรายวิชาที่เปิดสอนภาค...
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบทความร่วมประชุมวิชาการ SLC ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบทความร่วมประชุมวิชาการ SLC ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://slc.buulog.com/index.p...
ประกาศผลการเทียบโอนและตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการเทียบโอนและตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 - 2...
ประกาศผลการสอบโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานเทียบโอน 2561
  ประกาศผลการสอบโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานเทียบโอน 2561 วิชา ภาษีอากร 1 (ครั้งที่ 2) วิชา สถิติธุรกิจ (ครั้งที่ 2) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์  วิชา หลักการตลาด  
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านรายวิชาการเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 วิชา การภาษีอากร 1 วิชา หลักการตลาด (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)  วิชา สถิติธุรกิจ วิชา กฎหมายธุรกิจ วิชา คอมพิ...
ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรื่องผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบัญชี : ห้อง AC 3/2 A | ห้อง AC 3/2 B สาขาวิชาการเงิน : ห้อง FN 3/2...
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปรการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ตามแผนการเรียน (ฉบับแก้ไข) และนอกแผนการเรียน ประกาศคณะบริหารธุรกิจ ตามแผนการเร...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Oral Presentation จำนวน 45 ผลงาน คลิกดูรายชื่อ [อัพเดท 27-02-61] ประ...
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4 โด...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย
แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อา...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า...
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา...
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงาน...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 5
  แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการป...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
   แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการแล...
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc....
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (F...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศา...
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ระหว่างวัน...
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงาน การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...