BT Slideshow Pro - модуль joomla Mp3
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวอบรม/สัมมนา/วิชาการ
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปรการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ตามแผนการเรียน (ฉบับแก้ไข) และนอกแผนการเรียน ประกาศคณะบริหารธุรกิจ ตามแผนการเร...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Oral Presentation จำนวน 45 ผลงาน คลิกดูรายชื่อ [อัพเดท 27-02-61] ประ...
นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญารี คณะบริหารธุรกิจ
  ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดาวน์โห...
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาข...
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
ประกาศผลการเทียบโอน ครั้งที่ 2 / 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านรายวิชาการเทียบโอนความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รายวิชาการภาษีอากร 1 รายวิชาหลักการตลาด รายวิชากฎหมายธุรกิจ รายวิชาหลักการจัดการ (เทียบโอ...
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านรายวิชาการเทียบโอนความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รายวิชาภาษีอากร, หลักการจัดการ, กฎหมายธุรกิจ, หลักการตลาด, หลักเศรษฐศาสตร์, สถิติธุรกิจ คลิกที่นี่...
ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
ประกาศ เรื่องผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการบัญชี : ห้อง AC 3/2 A  |  ห้อง AC 3/2 B สาขาวิชาการเงิน : ห้อง FN 3...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า...
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา...
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงาน...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 5
  แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการป...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
   แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการแล...
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวัน...
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5"
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารคณะบริ...
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc....
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (F...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศา...
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ระหว่างวัน...
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงาน การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...