LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (25)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้อำนวยการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง” มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมในครั้งนี้

 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 4ในหัวข้อ การป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 35 ห้อง 1,000 ที่นั่ง เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเกียรติจากคุณมงคล สิริสุต ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมฟังการบรรยาย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี โดยมีอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้นักศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนรู้จากรายวิชาให้เกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในปัจจุบัน และสามารถแสดงทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดประกวดการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชน โดยโครงการที่ชนะเลิศการประกวดจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการจิ้งหรีดพัฒนาอาชีพ โครงการข้าวโพดมหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และโครงการตาลสร้างอาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนมาปรับใช้กับการดำเนินงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ นอกจากการเรียนรู้ในภาคของทฤษฎีให้กับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของระบบการจัดทำบัญชีและจัดทำธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงระบบการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้นำความรู้ความสามารถของตนไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง รู้ทันมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชีใหม่ เมื่อวันที่เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร เป็นวิทยากรในงาน ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ