LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (22)

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแข่งขันจะมีการกำหนดรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ของแต่ละสาขา และมีของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการทำแบบทดสอบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรศรี เวศสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบของรางวัลที่ระลึก และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว นักศึกษายังได้รับความรู้จากคำถามที่นำมาใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาการบัญชี ต่อคณะบริหารธุรกิจ และต่อมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการบัญชีในเบื้องต้น มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา การเตรียมความพร้อม การปรับตัว และได้เชิญศิษย์เก่ามาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากการเรียน และการได้ทำงานตามแบบที่ตัวเองชอบ ได้ทำงานตามสายที่เรียนมา พร้อมกับนำเสนอวีดีโอบรรยายเกี่ยวกับการเรียนในสาขาการบัญชีจากนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่า

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 5 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 100 คน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน  นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง จริงใจ เรียนรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกฝังและสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง จิตสำนึกต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ  และในการดำเนินชีวิตในสังคม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนั้น ได้พัฒนานักศึกษาโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม การฝึกพัฒนาสติให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ หลักการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักธรรมะ ความมีน้ำใจ การเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน โดยกิจกรรมในการดำเนินโครงการประกอบด้วย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การไหว้พระ สวดมนต์ การฟังธรรมะ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมะ และหลักคำสอนทางพุทธศาสนา การชมวิการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีราชาภิเษก (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคและ รับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล) พิธีระลึกคุณบิดา-มารดา-ผู้มีพระคุณ โดยมีผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการแบ่งปันความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างกัน กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม และกิจกรรมถ่ายทอด นำเสอนผลจากการระดมความรู้และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการในการจัดทำร่างหลักสูตรฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการสอบบัญชีการบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจริง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ "Young & Smart Learning Accountant" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับโครงการ "Young & Smart" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนริศรา เกศนคเรศ คุณวริศรา นาเมืองรักษ์ จากบริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ คุณกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ และคุณยุพาวดี วรรณเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน NPAEs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ใช้ในปี 2561” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” และหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอก กว่า 200 คน