LT News - шаблон joomla Оригами

29 March

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา หลักวิธีการปฏิบัติตนตามแบบชาวพุทธ มารยาทในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ฝึกฝนความตรงต่อเวลา ความอดทน รู้จักกาลเทศะ ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ซึ่งคณาจารย์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบโอน) ไปทำกิจกรรมที่วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2561

Read 671 times Last modified on Thursday, 29 March 2018 08:10
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th