Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม…
  in ข่าวกิจกรรม Read 28 times Read more...
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 14 times Read more...
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน
  in ข่าวกิจกรรม Read 49 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 111 times Read more...