Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี…
  in ข่าวกิจกรรม Read 23 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา หลักวิธีการปฏิบัติตนตามแบบชาวพุทธ มารยาทในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ฝึกฝนความตรงต่อเวลา ความอดทน รู้จักกาลเทศะ ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ซึ่งคณาจารย์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบโอน) ไปทำกิจกรรมที่วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2561
  in ข่าวกิจกรรม Read 78 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้อำนวยการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง” มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมในครั้งนี้
  in ข่าวกิจกรรม Read 79 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 4ในหัวข้อ การป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 35 ห้อง 1,000 ที่นั่ง เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเกียรติจากคุณมงคล สิริสุต ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมฟังการบรรยาย
  in ข่าวกิจกรรม Read 140 times Read more...