Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • Just Added
  สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 4ในหัวข้อ การป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 35 ห้อง 1,000 ที่นั่ง เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเกียรติจากคุณมงคล สิริสุต ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมฟังการบรรยาย
  in ข่าวกิจกรรม Read 3 times Read more...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  in ข่าวกิจกรรม Read 42 times
 • คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี โดยมีอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับ
  in ข่าวกิจกรรม Read 95 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้นักศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน
  in ข่าวกิจกรรม Read 63 times Read more...