LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงอาหารกลาง มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 และ 3 คอยให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์งานจริงได้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี ผ่านช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพากร
  in ข่าวกิจกรรม Read 702 times
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS…
  in ข่าวกิจกรรม Read 716 times
 • กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม…
  in ข่าวกิจกรรม Read 801 times
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 703 times
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน
  in ข่าวกิจกรรม Read 836 times
 • สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 1270 times
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาการบัญชี ต่อคณะบริหารธุรกิจ และต่อมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการบัญชีในเบื้องต้น มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา การเตรียมความพร้อม การปรับตัว และได้เชิญศิษย์เก่ามาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากการเรียน และการได้ทำงานตามแบบที่ตัวเองชอบ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 945 times Read more...
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 5 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน…
  in ข่าวกิจกรรม Read 1131 times